Obsah

ZPRÁVY PND TV

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Požární odolnost zateplovacích systémů

Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v některé oblasti takovým způsobem, že nová nalezená cesta dokáže prorazit rozsáhlým normalizačním labyrintem plným protichůdných zájmů i odborných názorů a je zařazena do systému státních norem. Jedním z takových konkrétních případů je unikátní výrobek Isover TWINNER.

Isover TWINNER – první systém, který zvládl ISO 13785-2

Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou Isover TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.

Certifikace nového izolantu Isover TWINNER byla dokončena koncem roku 2011. Cílem vývoje bylo logické využití předností obou izolantů a získat tak lehký, pevný a vysoce účinný izolant s výbornými protipožárními vlastnostmi.

V roce 2012 proběhly rozhodující požární zkoušky celého zateplovacího systému dle ISO 13785-1 a ISO 13785-2. Velkorozměrová zkouška dle ISO 13785-2 s výkonem hořáku 3 MW byla vůbec první této velikosti realizovaná v ČR. Když je něco první a s výkonem 30 x vyšším, než se běžně zkouší (ISO 13785-1 se zkouší na 100 kW), nikdo dopředu neví, jak to dopadne. Přestože byl k dispozici jen jediný test (zkouška je velmi nákladná), bylo rozhodnuto o pozvání vybrané odborné veřejnosti, konkrétně členů TNK 27, kteří pravidla požární bezpečnosti pro ČR nastavují. Extrémní požární zkouška dle ISO 13785-2, kdy oheň vycházející ze spalovací komory simulující bytovou jednotku šlehá do výše pěti metrů, dopadla výborně a potvrdila tak velmi vysokou bezpečnost celého zateplovacího systému s izolantem Isover TWINNER.

  

ČSN 73 0810:2016 – další zpřísnění v oblasti požární bezpečnosti ETICS.

Zavedení nového druhu izolantu v roce 2011 a velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2 z roku 2012 tak byly důležitými kroky, které ukázaly novou cestu pro zvyšování požární bezpečnosti zateplení při zachování vynikajícího součinitele tepelné vodivosti 0,032-0,033 W/(m.K). Pozitivní zkušenosti tak mohly být nyní promítnuty do zcela nové ČSN 73 0810:2016 (s platností od 1.8.), která  zásadním způsobem protipožární požadavky na zateplení mění a v důsledku i zpřísňuje. Norma nově v článku 3.1.3 rozděluje bytové stavby na 4 kategorie dle jejich požární výšky (PV), konkrétně jednopodlažní objekty, objekty s požární výškou h ≤ 12m, objekty s požární výškou 12 m < h ≤ 22,5 m a výškové objekty nad 22,5m. Základní požadavky na reakci na oheň zateplovacího systému ETICS, samotného izolantu a indexu šíření požáru is jsou pro jednotlivé výškové kategorie uvedeny na obrázku.   

Požární pruhy a další požadavky u objektů s požární výškou 12-22,5 m.

U těchto objektů ČSN 730810:2016 v čl. 3.1.3.3. požaduje provést v úrovni založení zateplení a nad okny každého podlaží provedení pruhu nehořlavého zateplení šíře min. 900 mm. Dále pak lokální požární bariéry šíře 250 mm okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechniky apod. Jako ekvivalentní úpravu k uvedeným vodorovným pruhům a lokálním požárním bariérám je možno použít jiné řešení odzkoušené dle ISO 13 785-1 (100 kW, 30 minut).     

Z nehořlavého systému (minerální izolace) je třeba provést i další místa:

 • Prostory vnějších únikových cest (vnější schodiště, pavlače) do vzdálenosti 1,5 m (měřeno po obvodu objektu)
 • Průjezdy, průchody (ze všech stran)
 • Podhledy horizontálních částí (při ploše na 1 m2, nebo šířce římsy nad 0,3 m)
 • Mezi jednotlivými objekty svislým pruhem šíře min. 900 mm
 • Okolo otvorů vnitřních schodišť do vzdálenosti 1,5 m (po celé výšce, měřeno po obvodu objektu).
 • V oblasti bleskosvodu min. 250 mm na každou stranu (nebo umístit svod min. 100 mm od fasády)

Alternativou k uvedeným požadavkům čl. 3.1.3.6 je provedení zateplení s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2 tloušťky min. 25 mm s požární zkouškou dle ISO 13785-1 (100 kW, 30 minut) a zároveň ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut). Uvedenému požadavku vyhoví např. systémy TWINNER.  

Zateplení na zateplení – objekty do 22,5 m.

V případě, že je třeba zateplovat již zateplený objekt, požadavky stanovuje odst. 3.1.3.6. a 3.1.3.8. Obecně platí požadavky pro běžné zateplení s tím, že požární pruhy je třeba provádět až na nosnou nehořlavou stěnu.  Také pro zateplení na zateplení se považuje za vyhovující provedení zateplení s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2 tloušťky min. 25 mm s požární zkouškou dle ISO 13785- (100 kW, 30 minut) a zároveň ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut)- vyhoví např. systémy TWINNER. 

Zjednodušení zateplení objektů s požární výškou 12-22,5 m pomocí zateplení systémy TWINNER.

Zateplovací systémy s izolantem Isover TWINNER při splnění všech protipožárních požadavků výrazně zjednodušují provedení, protože není nutno vkládat vodorovné ani svislé pásy minerální izolace a řešit další předepsaná opatření.

Další výhody zateplení s Isover TWINNER

 • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0
 • Výborné izolační vlastnosti (lamdaD=0,032 - 0,033 W/m.K)
 • Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810:2016 (bez dělících pruhů MW)
 • Vysoká požární bezpečnost již v průběhu zateplovacích prací
 • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost)
 • Výborné mechanické vlastnosti
 • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy)
 • Možnost aplikace na přímém slunci (možnost montáže z lávek, není nutné stínění jako u grafitových EPS)

Závěr

Izolační desky Isover TWINNER jsou v současnosti zařazeny mezi systémová řešení BAUMIT, WEBER a dalších výrobců zateplovacích systémů. Provedení velkorozměrové zkoušky dle ISO 13785-2 potvrdilo velmi vysokou úroveň požární bezpečnosti a dle nové ČSN 730810:2016 umožňuje výrazné zjednodušení provedení zateplení při využití všech výhod systému.

Podrobnosti o ucelených systémech BAUMIT TWINNER a Weber Therm Twinner jsou uvedeny na stránkách nositelů systémů, podrobnosti o výrobku Isover TWINNER v katalogu Isover pro fasádní systémy.

Autor:

Ing. Pavel Rydlo (1967) - pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací a systémů pro stavebnictví.

Kontakt:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
Počernická 272/96
108 03 Praha 10

E-mail: info@isover.cz

Web: www.isover.cz